Missie, visie en waarden

MISSIE

Gymclub VGL Niel staat voor een divers, ruim  en kwalitatief gymnastiek aanbod dat zich richt naar alle geïnteresseerden, ongeacht leeftijd, geslacht, religie, huidskleur of afkomst. Diversiteit is hierbij het sleutelwoord.

VGL biedt een totaalkader waarbij het evenwicht tussen recreatie en competitie op een performante manier bewaakt wordt en waarbij de gymnast als persoon centraal staat. Recreatieve afdelingen vormen de basis waarin alle aspecten van de turnsport zo breed mogelijk worden aangeboden. Gemotiveerde en getalenteerde leden bieden we de kans om zich als gymnast verder te ontwikkelen en door te groeien naar een zo hoog mogelijk competitieniveau.

Gediplomeerde trainers staan garant voor de kwaliteit van de trainingen waarbij inzet, plezier en voldoening als belangrijkste waarden worden gehanteerd.

Het belang van eenheid en clubsfeer wordt niet alleen nagestreefd binnen de wekelijkse trainingsuren maar wordt eveneens gestimuleerd via verschillende nevenactiviteiten, waaronder de jongerenactiviteiten die door onze jeugdwerking worden georganiseerd. Daarnaast richt het Demoteam zich specifiek naar de omkadering van de wedstrijdafdelingen.

VISIE

Zowel op korte als op lange termijn staat het uitbreiden en behouden van een gediplomeerde trainerspoule centraal. Zo zal een kandidatuur van een trainer enkel in overweging genomen worden indien deze bereid is om minimaal het diploma van initiator te behalen. Dit zal ons in staat stellen om de gymnastieksport op een kwalitatieve manier te blijven aanbieden. 

Het financieel gezond houden van onze vereniging is van essentieel belang. De lidgelden worden aangewend om tegemoet te komen aan vaste kosten eigen aan onze vereniging en om te investeren in opleiding en bijscholen van de trainers. Trainers krijgen een kleine financiële tegemoetkomt op basis van hun effectieve aanwezigheid tijdens lesuren. Een onderscheid tussen gediplomeerde en niet-gediplomeerde wordt gemaakt in het toegekende bedrag. Het niveau van het diploma wordt hiervoor eveneens in aanmerking genomen.

Inkomsten uit nevenactiviteiten worden voornamelijk geïnvesteerd in infrastructuur en materialen of om reserves aan te maken voor de verdere toekomst of voor voorziene investeringen op langere termijn.

Binnen de recreatieve afdelingen worden wekelijks 2 trainingsuren aangeboden waarbij getracht wordt onze leden maximaal te ontwikkelen, rekening houdend met ieders mogelijkheden. Mogelijke doorstroming naar de wedstrijdafdelingen van extra getalenteerde gymnasten wordt hierbij niet uit het oog verloren.

De wedstrijdafdelingen beogen de verdere ontwikkeling van de gymnasten op competitie niveau met als streefdoel A/B/C en I-niveau.

Daarnaast is de opleiding tot juryleden binnen onze vereniging een belangrijk aandachtspunt om aan de wedstrijdverplichtingen  te voldoen.

Om het  aanbod van de club aan een zo breed mogelijk publiek voor te stellen worden niet alleen intern de nodige inspanningen geleverd, maar wordt er op regelmatige tijdstippen en voor welbepaalde evenementen samengewerkt met het gemeentebestuur en met andere sportclubs.

WAARDEN

Gymclub VGL Niel staat borg voor de volgende waarden:

Kwaliteit: het blijvend opleiden en bijscholen van trainers en het blijvend investeren in infrastructuur en materialen.

Integriteit: een vertrouwensrelatie opbouwen door wederzijds respect. We zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen.

Diversiteit: het gelijkwaardig en correct omgaan met elk individu of groep en diversiteit in aanbod zodat iedereen, ongeacht hun mogelijkheden, kunnen participeren.